سطح عضویت تغییر

شما سطح استاد را انتخاب کرده اید.

قیمت برای اعضا

100.00€

می باشد

دوره تربیت پاسخگو به شبهات
مسئله شرّ
وجودشناسی ومعناشناسی اسما وصفات خدا
نظام فعل الهی
امام شناسی 2 – امامت خاصه
روش تدریس
مهارت مناظره
امامت (کلام4)
مسائل جدید کلامی (1)
روش تحقیق تخصصی
خداشناسی (کلام 2) – عدل
روش تحقیق عمومی
نظریه های امامت در تاریخ اندیشه امامیه (2)
دوره کارگاهی معناشناسی
سلسله دروس کلام نقلی (شرح کتاب العقل اصول کافی)
نقد و بررسی منهاج السنه (ابن تیمیه)
منبع شناسی علم کلام
زبان تخصصی کلام و فلسفه دین
سلسله دروس کلام جدید(نقد الحاد مدرن)
تاریخ مدارس کلامی
خارج کلام (قاعده اصلح)
مسائل جدید کلامی (یزد)
امام شناسی (پایان‌نامه)
شناخت عقلی خداوند
توحید و شرک (مبدأشناسی 3)(یزد)
عرفان اسلامی(یزد)
معرفت شناسی دینی (یزد)
واحد آموزش مرکز تخصصی معارف اهل بیت (ع)
عربی معاصر
معادشناسی
امام شناسی 3 (موعودشناسی)
افعال الهی (مبدأشناسی 4)
پیامبرشناسی1 (نبوت عامه)
معرفت الله (مبدأشناسی1)
نظام عدل الهی
معرفت فطری ومعرفت قلبی خداوند
قواعد فلسفی
مبانی و قواعد کلامی
انسان شناسی
امام شناسی1 (امامت عامه)
پیامبرشناسی2 (نبوت خاصه)
معاد (کلام 5)
اعتبارسنجی احادیث امامیه
ولایت فقیه
توحید و شرک (مبدأشناسی 3)
اسماء و صفات (مبدأشناسی 2)
حکمت اسلامی2
نبوت (کلام 3)
معرفت شناسی دینی
عرفان اسلامی
حکمت اسلامی1
خداشناسی- توحید (کلام1)
کتابشناسی احادیث اعتقادی
معرفت شناسی
فرق و مذاهب کلامی
کلیات و تاریخ علم کلام
اطلاعات اکانت حساب کاربری دارید ؟ ورود
خالی بگذارید