امامت سطح 3-سال اول

100.00€

امامت سطح 3-سال دوم

100.00€

امامت سطح 3-سال سوم

100.00€

کلام امامیه سطح 3 - سال اول

100.00€

کلام امامیه سطح 3 - سال دوم

100.00€

کلام امامیه سطح 3 - سال سوم

100.00€

کلام امامیه سطح 4

100.00€

امامت سطح 4

100.00€

استاد

100.00€

آزاد

100.00€

کلام امامیه سطح 3 - سال دوم - یزد

100.00€

انجمن کلام اسلامی

100.00€

پژوهشکده امامت

100.00€
تعداد دوره ها 11112131573561771
واحد آموزش مرکز تخصصی معارف اهل بیت (ع)
خداشناسی (کلام 2) – عدل
روش تحقیق عمومی
معرفت الله (مبدأشناسی1)
مبانی و قواعد کلامی
اعتبارسنجی احادیث امامیه
حکمت اسلامی1
خداشناسی- توحید (کلام1)
کتابشناسی احادیث اعتقادی
معرفت شناسی
فرق و مذاهب کلامی
کلیات و تاریخ علم کلام
روش تدریس
امامت (کلام4)
مسائل جدید کلامی (1)
روش تحقیق تخصصی
افعال الهی (مبدأشناسی 4)
پیامبرشناسی1 (نبوت عامه)
توحید و شرک (مبدأشناسی 3)
اسماء و صفات (مبدأشناسی 2)
حکمت اسلامی2
نبوت (کلام 3)
معرفت شناسی دینی
عرفان اسلامی
امام شناسی 2 – امامت خاصه
مهارت مناظره
عربی معاصر
معادشناسی
امام شناسی 3 (موعودشناسی)
قواعد فلسفی
انسان شناسی
امام شناسی1 (امامت عامه)
پیامبرشناسی2 (نبوت خاصه)
معاد (کلام 5)
ولایت فقیه
مسئله شرّ
وجودشناسی ومعناشناسی اسما وصفات خدا
نظام فعل الهی
شناخت عقلی خداوند
نظام عدل الهی
معرفت فطری ومعرفت قلبی خداوند
نظریه های امامت در تاریخ اندیشه امامیه (2)
امام شناسی (پایان‌نامه)
دوره تربیت پاسخگو به شبهات
دوره کارگاهی معناشناسی
سلسله دروس کلام نقلی (شرح کتاب العقل اصول کافی)
نقد و بررسی منهاج السنه (ابن تیمیه)
منبع شناسی علم کلام
زبان تخصصی کلام و فلسفه دین
سلسله دروس کلام جدید(نقد الحاد مدرن)
تاریخ مدارس کلامی
خارج کلام (قاعده اصلح)
مسائل جدید کلامی (یزد)
توحید و شرک (مبدأشناسی 3)(یزد)
عرفان اسلامی(یزد)
معرفت شناسی دینی (یزد)
ابواب الهدی
دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت